INSTITUT ZA PODGOTOVKA NA SLUJITELIV MEJDUNARODNI ORGANIZACII ZDRUZHENIE

България

Email: your.mail@gmail.com

Информация

Институтът за обучение на кадри в международни организации (ITPIO) е частна организация с нестопанска цел – НПО със статут на Асоциация. Основните дейности на Института са свързани с изследователска дейност и анализи, консултиране и развитие на образованието, заетостта и младежта политики и практики на национално, регионално и местно ниво, разработване на стратегически документи, касаещи образованието, обучението и младежта, предоставяне на професионални обучения, организиране, мониторинг и оценка на практиките на учениците от ПОО и дискусионни форуми, насочени към подобряване на взаимовръзките между национални, регионални, местните власти и неправителствения сектор, като следва съвременните тенденции в развитието на гражданското общество. Основните области на интервенция в партньорствата с местни и национални власти са интелигентната мобилност за екологично съществено подобряване на услугите за мобилността на хора и стоки в градските райони; Подобряване на културното наследство, за икономическо и зелено туристическо подобряване на райони с историческо и художествено значение. Социално и народно благополучие за подобряване на психофизическото състояние на гражданите. Опазване на околната среда за подобряване на състоянието на околната среда във всичките й аспекти. Организацията има опит в разработването на планове и стратегии за интеграция и включване на лица и групи в социално изключване, като мигранти и бежанци, хора с увреждания, младежи и семейства в риск и др. Участвали сме в работни групи за разработване на подобни стратегии за общини, НПО и училища.