Center for Social Innovation - CSI

Кипър

Email: your.mail@gmail.com

Phone: +91 258 754 523

Информация

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за изследване и развитие, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местен, национален, регионален и глобален контекст. CSI работи в тясно сътрудничество за справяне с пазарни, социални, икономически и културни предизвикателства с правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски дружества и образователни институции. Екипът на CSI се състои от непредубедени, напълно оборудвани изследователи, преподаватели, обучители на ПОО, социални предприемачи, ръководители на проекти, обучители и разработчици на информационни технологии. CSI обхваща способността и капацитета за идентифициране на социални нужди, проектиране и прилагане на коригирани инициативи и проекти и осигуряване на устойчив растеж. Областите на експертиза са в областта на професионалното образование и обучение, пазара на труда, устойчивото развитие на селските райони, образованието и електронното обучение, социалното предприемачество, управлението на проекти, услугите за оценка на проекти, валидирането на продукти и обучението.